НП „Заедно за всяко дете“

Проект „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ по НП „Заедно за всяко дете“ – 2019 г., Модул 2 се реализира с участието на ученици, учители и родители от гимназията. Краен срок за реализиране на проекта: 30.11.2019 г.

Целта на проекта е свързана с:

  • повишаване на знанията за родителските права и задължения с цел вземане на законосъобразни и целесъобразни решения за обучението и възпитанието на децата им;
  • упражняване на родителските права за прилагане на модели на взаимоотношения и взаимодействия с всички участници в образователния процес;
  • разпознаване на първите признаци за неглижиране, вербална и невербална агресия, дискриминация, тормоз и насилие проявени към всяко дете от страна на родител, съученик, учител, външна среда;
  • формиране на умения за предприемане на първи мерки за решаване на проблеми, свързани със социализацията и развитието на гражданските учения на учениците.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 Уважаеми родители,

Във връзка с продължение на изпълнението на дейностите по НП „Заедно за всяко дете“ – 2019 г., Модул 2. „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“, Ви очакваме от 01.10 – 11.10.2019 г. от 18 ч. в училището за включване в избран от Вас ден в групови тренинги на тема: „Моите родителски права и задължения за активно включване в обучението на детето ми“.

Вашето включване е изключително важно за продължаване на диалога между нас, за по-добрата адаптация, участие и взаимовръзка в процеса на обучение и социализация на детето Ви.

По време на срещите ще споделим работещи практики за възпитание и социална и гражданска ангажираност на детето Ви в училищната и извънучилищната среда.

Ще Ви очакваме.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Във връзка с продължение на изпълнението на дейностите по НП „Заедно за всяко дете“ – 2019 г., Модул 2. „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“, Ви очакваме от 01.11 – 15.11.2019 г. от 18 ч. в училището за включване в избран от Вас ден в обучения и практикуми на тема: „Не на тормоза или как да разпознавам агресията“.

Вашето включване е изключително важно за продължаване на диалога между нас, за по-добрата адаптация, участие и взаимовръзка в процеса на обучение и социализация на детето Ви.

По време на срещите ще споделим работещи практики за възпитание и социална и гражданска ангажираност на детето Ви в училищната и извънучилищната среда.

Ще Ви очакваме.